ติดต่อเรา

กรรมการบริษัท
คุณชูเดช หลวงภักดี (โย)
T: 087 547 6859

คุณสมภพ หลวงภักดี (โก้)
T: 087 871 8915

Email:ko0878718915@gmail.com 

ฝ่ายการตลาด
คุณนันทวัน งัดสันเทียะ (นัน)
T: 092 705 1680

Email: salesmylabscale@gmail.com

ฝ่ายขาย
คุณจักรพงษ์ เมืองเจริญ (เอก)
T: 062 562 0080

คุณวิวรรธน์ อินทรประพงศ์ (วัด)
T: 090 236 9928

คุณพัชรี ชัยภักดี (พัช)
T: 092 705 2780

คุณวันทนี หลวงภักดี (บุ๋ม)
T: 095 926 6399

คุณศศิวิมล เชาว์พลกรัง (ออย)
T: 080 710 0553


 ฝ่ายบัญชี การเงินและจัดซื้อ
 คุณพัชนีย์ ไชยแสง (นี)
 T: 086 324 3620                                      

 ฝ่ายเซอร์วิส
 คุณพยงค์ ดอนจังหรีด (เจี๊ยบ)
 T: 061 027 8800
 Email: salesmylabscale@gmail.com


ฝ่ายแอปพลิเคชั่น
 คุณมัลลิกา ลักขษร (ปังปอนด์)
 T: 081 660 7660

 Email: salesmylabscale@gmail.com

ฝ่ายขนส่ง
 คุณชญานิน นารักษ์ (เอ)                                   T: 085 104 7430
 Email: salesmylabscale@gmail.com