เข้าบริการ PM Service ประจำ ปี
ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
จังหวัดอุบลราชธานี