งานสัมมนาออนไลน์

Presenter(s):
คุณมาริษา รัตนพันธากุล และ คุณปิติพงษ์ กล่ำ ดิษฐ์

ระยะเวลาในการสัมมนาออนไลน์: 1 ชั่วโมง 30 นาท 26/7/2565 14:00 [ ภาษาไทย ] สมัครเข้าร่วมการสัมนา

ความสำ คัญของระบบ Fail Safe System ที่จะต่อยอดสู่ระบบ BRCGC issue 9 ในอุตสาหกรรมอาหา

BRCGS Food Safety ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ และกำ ลังจะมีประกาศฉบับร่าง BRCGS Food Safety Issue 9 ที่คาดว่าจะมีประกาศใช้อย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความ คาดหวังของลูกค้า

METTLER TOLEDO จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "ความสำ คัญของระบบ Fail Safe System ที่จะ ต่อยอดสู่ระบบ BRCGC issue 9 ในอุตสาหกรรมอาหาร" ทั้ง ทั้ แนวทางการปรับเปลี่ยนเอกสาร ระบบ การตรวจประเมิน และเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อป้องกันอาหารและควบคุมความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อาหาร ซึ่งงาน เสวนาในครั้ง รั้ นี้ก็ นี้ ก็ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สมพงษ์ นิลมณี ตำ เเหน่ง Food Product Manager มาร่วมให้ความรู้เรื่อง BRCGC issue 9 แบบเข้มข้น

โดยงานสัมมนาในครั้ง รั้ นี้จ นี้ ะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ BRCGC Issue 9 และอัพเกรดระบบทำ งาน ของ เครื่องตรวจจับโลหะ และ เครื่องเอกซเรย์

Presenter(s):
คุณพีรดนย์ ธรรมไชยวัฒน์ และคุณพงศกร วิชญาศิริ

1 ชั่วโมง 30 นาท 1/8/2565 14:00 [ ภาษาไทย ] สมัครเข้าร่วมการสัมนา

เครื่องวิเคราะห์ซิลิก้าและฟอสเฟต ฮีโร่ตัวจริงของโรงไฟฟ้า

เนื่องด้วยในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าหลายๆแห่งกำ ลังประสบปัญหาในการผลิตไฟฟ้าอันเนื่องมาจาก ปริมาณซิลิก้าและฟอสเฟตในระบบที่สูงกว่าช่วงควบคุม ซึ่งการมี เครื่องวัดค่าซิลิก้าและ ฟอสเฟต ที่มีความแม่นยำ สูง ไว้ใจได้ เป็นทางออกที่สำ คัญในการลดปัญหาดังกล่าว

METTLER TOLEDO ขอเชิญชวนท่านเข้ารับชมรายการพิเศษ "เครื่องวิเคราะห์ซิลิก้าและ ฟอสเฟต ฮีโร่ตัวจริงของโรงไฟฟ้า" ซึ่งทาง METTLER TOLEDO ได้ออกแบบมาให้สามารถวัดได้ ทั้ง ทั้ ค่าซิลิก้าและฟอสเฟตในเครื่องเดียว ที่ทั้ง ทั้ ประหยัดและยังติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผู้เข้าร่วมงานเสวนานี้ในี้ นครั้ง รั้ นี้ส นี้ ามารถรับรู้ถึงความสำ คัญในการวัดและการควบคุมค่าซิลิ ก้าและฟอสเฟต ในโรงไฟฟ้า, อัพเดตเทคโนโลยี ในการวัดค่าซิลิก้าและฟอสเฟตในเครื่องเดียว

สัมมนาวันที่ 9 กันยายน 2565 (ลงทะเบียนได้ตั้ง ตั้ เเต่วันนี้ไนี้ ปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2565) เวลา 14:00-15:00 น. ลงทะเบียนฟรี!! รับจำ กัด 50 ท่านเท่านั้น