ความสำ คัญของระบบ Fail Safe System ที่จะต่อยอดสู่ระบบ BRCGC issue 9 ในอุตสาหกรรมอาหา

BRCGS Food Safety ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานใหม่ และกำ ลังจะมีประกาศฉบับร่าง BRCGS Food Safety Issue 9 ที่คาดว่าจะมีประกาศใช้อย่างเต็มรูปแบบในเร็วๆนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความ คาดหวังของลูกค้า

METTLER TOLEDO จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ความสำ คัญของระบบ Fail Safe System ที่จะ ต่อยอดสู่ระบบ BRCGC issue 9 ในอุตสาหกรรมอาหาร” ทั้ง ทั้ แนวทางการปรับเปลี่ยนเอกสาร ระบบ การตรวจประเมิน และเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อป้องกันอาหารและควบคุมความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อาหาร ซึ่งงาน เสวนาในครั้ง รั้ นี้ก็ นี้ ก็ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สมพงษ์ นิลมณี ตำ เเหน่ง Food Product Manager มาร่วมให้ความรู้เรื่อง BRCGC issue 9 แบบเข้มข้น

โดยงานสัมมนาในครั้ง รั้ นี้จ นี้ ะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ BRCGC Issue 9 และอัพเกรดระบบทำ งาน ของ เครื่องตรวจจับโลหะ และ เครื่องเอกซเรย์